AMTEA.CZ
Inzertní & poradenský portál

Inzerce

Podmínky inzerce 
Podmínky soukromé & komerční inzerce AMTEA.CZ

AMTEA.CZ je inzertní a informační portál provozovaný právnickou osobou:
GALAXIMA s.r.o., se sídlem Kněžskodvorská 565/4, 370 04 České Budějovice
IČ 030 30 741, dále jen "provozovatel".
  Vkládané inzeráty a užití registrovaného účtu uživatele nesmí porušovat zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

  Inzerát nesmí obsahovat:

 • Zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, jakož i právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti.
 • Zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Zboží u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby, zboží po expiraci (otevřené potraviny, dětská strava, doplňky, kosmetika)
 • Zboží u kterého končí doba expirace, případně je nutno na tuto končící expiraci upozornit.
 • Zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel.
 • Zboží obsahující erotické pomůcky a podobné zboží obsahující dětskou pornografii.
 • Zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních,
 • Léky,léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy,drogy a omamné látky.
 • Fotografie umístěné u inzerátu nesmí být erotického charakteru, nesmějí zobrazovat intimní části lidského těla. Dále nesmějí být výhružné, klamavé či urážlivé.

  Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu a má právo inzerát smazat, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Amtea.cz. Provozovatel má rovněž právo inzerát přesunout do jiné kategorie, pokud je tento vložen do nesprávně zvolené kategorie. Inzeráty jsou ručně kontrolovány, ty, které porušují pravidla, jsou bez upozornění mazány a může dojít i k zablokování možnosti vkládat další inzeráty.

  Provozovatel portálu pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím formou webového rozhraní a jeho komunikačních možností a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

  Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách či změnách na AMTEA.CZ.

  Uživatel nesmí jeden inzerát vložit vícekrát.

  Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

  Ochrana údajů

  Zaručujeme plnou ochranu Vašich osobních údajů před zneužitím.

  Při registraci v internetové inzerci zadáváte jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a email. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího, používáme je ke komunikaci a k autorizaci při odpovědích na inzeráty.

  Provozovatel si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní data před zneužitím. Vaše osobní data považujeme za důvěrná.

  Používáním serveru www.amtea.cz a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás. Pravidla zacházení s těmito údaji viz. výše. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem :

  Provozovatel je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny a zveřejnit jejich nové znění na této stránce. Je v zájmu uživatele sledovat průběžně tyto podmínky. Pokud uživatel užívá stránky i po změně těchto podmínek, má se za to, že se změnami souhlasí.

  Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

  Vkládat inzerát lze po registraci a to buď zdarma jako soukromá osoba nabízející použité zboží nebo jako platící inzerent s výhodami zvýraznění inzerátu dle výběru. U komerčních nabídek lze inzerovat nové zboží, akční ceny a další výhody. Komerční prodejci musí využít minimální varianty účtu Andromeda nebo vyšší.